Архив за месяц: Октябрь 2014

Conference 2014 (RU)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ

«КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ

Кафедра английского языка гуманитарного направления 3

Уважаемые студенты 1 и 2 курсов!

Факультет лингвистики приглашает Вас принять участие в работе

II Международной студенческой конференции

Ukrainian and Foreign Science: Yesterday, Today, Tomorrow,

которая состоится 25 ноября 2014г. в г. Киеве по адресу: пр. Победы, 37, корпус 7.

Программа работы конференции предполагает работу пленарных и секционных заседаний.

Рабочие языки конференции: английский.

Для участия в конференции необходимо до 30 октября 2014 года предоставить следующую информацию:

1 Заполненный бланк заявки (в печатном и электронном варианте) для участия в конференции (бланк прилагается);

2 Электронный вариант презентации в PowerPoint

3 Электронный вариант доклада, оформленный в соответствии с требованиями (см. ниже)

Материалы и регистрационную форму присылать на электронный адрес studconf-kamgs3@ukr.net с пометкой «Конференция»

Презентации должны отвечать следующим требованиям:

1 Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint (97-2010) и содержать в названии фамилию и инициалы автора, например: IvanovАВ_presentation.

2 Объем презентации 10-15 слайдов

3 Ориентировочное время доклада: 3-5 минут

Тезисы докладов должны соответствовать следующим требованиям:

 1. Файл с тезисами должен быть в формате DOC (97-2010) и содержать в названии фамилию и инициалы автора, например: IvanovАВ_thesis.
 2. Текст должен быть набран в WORD в формате А4, гарнитура Times New Roman, размер 14, интервал 1 (поля страниц — 2 см.).
 3. Рисунки, диаграммы, схемы, блок-схемы, графики, таблицы и т.п. должны быть черно-белыми, и с обтеканием текста «Вокруг рамки». Все рисунки, которые не касаются темы доклада будут изъяты (например, фото студентов и т.п.)
 4. 1-я строка: название доклада (выравнивание по центру, шрифт жирный, заглавными буквами).
 5. 2-я строка: имя и фамилия автора (жирный курсив, выравнивание по центру);
 6. 3-я строка: место обучения; выравнивание по центру.
 7. Через одну строку отступа печатается доклад, объем – до 3 страниц.
 8. После доклада подается список использованных источников (References:) в алфавитном порядке.

Внимание!

Количество участников конференции ограничено. Организационный комитет оставляет за собой право отбора презентаций и докладов. Рукописи не возвращаются, тезисы не рецензируются. Тезисы, присланные позже указанного срока рассматриваться не будут. Допускаются тезисы в соавторстве (не более 2 авторов на одни тезисы).

StudentConference_InfoList_2014_rus

 

Conference 2014 (UA)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

   »КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

Шановні студенти 1 та 2 курсів!

Факультет лінгвістики запрошує Вас взяти участь у роботі

II Міжнародної студентської конференції

Ukrainian and Foreign Science: Yesterday, Today, Tomorrow,

яка відбудеться 25 листопада 2014р. у м. Києві за адресою: пр. Перемоги, 37,  корпус 7.

Програма роботи конференції передбачає роботу пленарних та секційних засідань.

Робочі мови конференції: англійська.

Для участі у конференції необхідно до 30 жовтня 2014 року надати наступну інформацію:

 1. Заповнений бланк заявки (в друкованому та електронному варіанті) для участі у конференції (бланк додається);
 2. Електронний варіант презентації в PowerPoint
 3. Електронний варіант доповіді, оформлений відповідно до вимог (див. нижче)
 4. Сплатити організаційний внесок

Матеріали та реєстраційну форму надсилати на електронну адресу studconf-kamgs3@ukr.net з поміткою «Конференція»

Презентації повинні відповідати таким вимогам:

 1. Презентація має бути виконана у програмі PowerPoint (97-2010) і містити в назві прізвище та ініціали автора, наприклад: IvanovАВ_presentation.
 2. Обсяг презентації: 10-15 слайдів
 3. Орієнтовний час доповіді: 3-5 хвилин

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

 • Файл з тезами повинен бути у форматі DOC (97-2010) і містити в назві прізвище та ініціали автора, наприклад: IvanovАВ_thesis.
 • Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1 (поля сторінок – 2 см.).
 • Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту «Навколо рамки». Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.)
 • 1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).
 • 2-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив, вирівнювання по центру);
 • 3-й рядок: місце навчання; вирівнювання по центру.
 • Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – до 3-х сторінок.
 • Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений відповідно до стилю APA (секції 4, 5) − http://www.michener.ca/lrc/lrcapa.php та IEEE (секції 1, 2, 3) − http://www.computer.org/portal/web/publications/style_refs) у алфавітному порядку.

Організаційний внесок на отримання електронного збірника матеріалів конференції становить 20 грн і сплачується за адресою оргкомітету (див. нижче)

Увага!

Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору презентацій та доповідей. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 2 авторів на одні тези). Безкоштовні курси
від ешко, із вивчення англійської мови, ві зможете завантажити із категоріїї «бібліотека»

 

StudentConference_Inf List_2014